19 مهر, 1390

پروتکل شبکه PROFIBUS (پاورپوینت)

بازدیدها: 30دراوایل 1960 بود که PLC ها پا به عرصه وجود گذاشتند وبتدریج جایگزین مدارات رله ای گردیدند. باتوسعه PLCها بحث کنترل غیر متمرکز مطرح شد […]