کمپرسورهای دورانی

28 دی, 1390
اصول و مباني كمپرسورها

اصول و مباني كمپرسورها

Visits: 34بخش اول : تاريخچه كمپرسورهابخش دوم : ترموديناميك گازها و فرآيندهاي تراكم در كمپرسورهابخش سوم : دسته بندي كمپرسورهابخش چهارم : كمپرسورهاي تناوبيبخش پنجم : […]