15 مرداد, 1389

پایه INTA (خط خروجی و سه حالته) (Active Low)

بازدیدها: 37 پایه INTA (خط خروجی و سه حالته)(Active Low) در مود می نیمم پذیرش وقفه ی پوشش پذیر (maskable) از طریق این پایه اعلام می […]