21 دی, 1390
فیوز بیت های ATmega128

فیوز بیت های ATmega128

بازدیدها: 681فیوز بیتهاي  CKSEL0، CKSEL1 ، CKSEL2 ، CKSEL3:این فیوز بیتها منبع کلاک سیستم را تعیین می کنند. در واقع نوع کلاک سیستم مطابق جدولی که […]