28 دی, 1390
اصول و مباني كمپرسورها

اصول و مباني كمپرسورها

بازدیدها: 26بخش اول : تاريخچه كمپرسورهابخش دوم : ترموديناميك گازها و فرآيندهاي تراكم در كمپرسورهابخش سوم : دسته بندي كمپرسورهابخش چهارم : كمپرسورهاي تناوبيبخش پنجم : […]