21 بهمن, 1388

كار با EEPROM خارجي و داخلي (قسمت پنجم)

Visits: 2212EEPROM خارجي:توسط ميكرو كنترلر AVR شما مي توانيد داده هاي خود را در يك حافظه خارجي ذخيره كنيد. كه من در اينجا نحوي پيكره بندي […]