21 فروردین, 1399
پروژه اندازه گیری ضربان قلب با السیدی گرافیکی و ارسال SMS

پروژه اندازه گیری ضربان قلب با السیدی گرافیکی و ارسال SMS

اندازه گیری ضربان قلب توسط انگشتان دست و نمایش بر روی LCD گرافیکی به همراه ذخیره ضربان های اندازه گیری شده تا 250 مورد.
30 اردیبهشت, 1393
پروژه اندازه گیری ضربان قلب با نوک انگشتان و avr

پروژه اندازه گیری ضربان قلب با نوک انگشتان و avr

Visits: 737اندازه گیری ضربان قلب با نوک انگشتان و avr اندازه گیری ضربان قلب توسط تمامی انگشتان دست. نمایش بر روی سون سگمنت سه رقمی LED. […]