15 آذر, 1390

رویدادهای مربوط به صفحه کلید و ماوس در HTML

بازدیدها: 3 در این قسمت به توضیح بخش دوم رویدادهای HTML که مربوط به صفحه کلید و ماوس می شود می پردازیم. رویدادهای مربوط به صفحه […]
15 آذر, 1390

آموزش ایجاد فریم های داخلی در صفحات HTML

بازدیدها: 6 به لطف HTML 4.0  ما توانایی ایجاد فریمها را در بدنه صفحات پیدا کردیم. با استفاده از این نوع فریمها (inline frame) می توانیم […]