18 مرداد, 1389

ایجاد ولتاژ منفی

بازدیدها: 342در بیشتر مدارات آنالوگ نیاز به یک ولتاژ منفی برای کار با OpAmp ها نیز هست که به روش های مختلف می توان آنرا ایجاد […]