پیك سایی و كاهش مصرف انرژی الكتریكی با استفاده روتورها