International Organization for Standardization

15 شهریور, 1390

مدل مرجع ISO/OSI

Visits: 57تبادل داده ها در یک محیط شبکه ای، مبتنی بر استانداردهایی می باشد. یکی از این استانداردها، استانداردی به نام OSI است که از طریق […]