20 بهمن, 1388

شمارنده 3رقمي به زبان اسمبلي COUNTER

Visits: 250اين شمارنده به زبان اسمبلي نوشته شده و از 000 تا 999 را مي شمارد و با رسيدن به عدد 999 تمام ثبات ها و […]