2 مهر, 1389

پروژه شمارش اعداد از ۰ تا ۹۹۹۹ با میکرو PIC16F84

بازدیدها: 3 خوب پروژه امروز با میکرو کنترلر های PIC هستش و به اینگونه می باشد که به صورت ۲ کلید که در مدار قرار داده […]